ซื้อสินค้าที่ LINE SHOPPING ด้วยบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด (LINE POINTS Credit Card) เพื่อรับ LINE POINTS สำหรับเดือนกรกฎาคม 2564

LINE SHOPPING

01 Jul 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดและเงื่อนไขร่วมกิจกรรมรับ LINE POINTS

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการเข้าสู่ระบบไลน์ (Log-in) จากนั้นทำคำสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการจากหน้าหลัก (Homepage) ของ LINE SHOPPING ผ่านลิงก์ หรือ ช่องทางอื่น ๆ ของ LINE SHOPPING หรือ จากหน้าร้านค้าต่าง ๆ (Storefront) ของ LINE SHOPPING โดยตรง และชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ด้วยบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด (LINE POINTS Credit Card)

 

2) กิจกรรมนี้มีจำนวนพอยท์ทั้งหมด (สำหรับเฉพาะ LINE POINTS ที่แจกบน LINE SHOPPING) 2,000,000 พอยท์ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.00 น. จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.

 

3) จำนวน LINE POINTS ที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับมูลค่าของคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ในช่วงระยะเวลากิจกรรมนี้ (โดยคำนวณจากราคาสินค้าหลังหักส่วนลดต่าง ๆ) และวันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำคำสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น. หรือหากจำนวน LINE POINTS หมดก่อน (โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางบัญชีทางการ LINE SHOPPING หาก LINE POINTS หมดก่อนระยะเวลากิจกรรม)

  • ต่อที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ LINE POINTS จำนวน 3% ของมูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ (จำนวน LINE POINTS ที่จะได้รับจะถูกคำนวณเป็นจำนวนเต็ม โดยปัดทศนิยมลงเสมอ) จากบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด ซึ่งธนาคารกสิกรไทยจะเป็นผู้แจกพอยท์ให้แก่ท่านภายในวันทำการถัดไป ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้ 

   

  • ต่อที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ LINE POINTS จำนวน 4% ของมูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ (จำนวน LINE POINTS ที่จะได้รับจะถูกคำนวณเป็นจำนวนเต็ม โดยปัดทศนิยมลงเสมอ) จาก LINE SHOPPING ซึ่งบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้แจกพอยท์ให้แก่ท่านภายใน 10 วันทำการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกิจกรรมนี้

  รวมจำนวน LINE POINTS ทั้งสิ้น 7% ของมูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับจากกิจกรรมนี้

4) 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง และจำกัดจำนวน LINE POINTS รวมสูงสุด 1,000 พอยท์ ต่อ 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) ต่อเดือน (สำหรับเฉพาะ LINE POINTS ที่แจกบน LINE SHOPPING)

 

5) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับ LINE POINTS ทั้งหมด หากทำการยกเลิกออเดอร์นั้น ๆ หรือ ยกเลิกรายการสินค้าใดรายการหนึ่งในออเดอร์นั้น ๆ หรือ การสั่งซื้อสินค้าออเดอร์นั้นไม่สำเร็จ หรือ การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ หรือกระทำผิดกฎหมาย

 

6) ในกรณีที่จำนวน LINE POINTS ถูกใช้ครบตามจำนวนที่ระบุในข้อ 2) แล้ว และ/หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ LINE POINTS ครบจำนวนตามที่ระบุในข้อ 4) แล้ว คุณจะไม่ได้รับ LINE POINTS จาก LINE SHOPPING ในการสั่งซื้อสินค้าจากกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ หากคุณทำการยกเลิกออเดอร์ หรือยกเลิกรายการสินค้าใดในออเดอร์นั้น ๆ หลังจากที่ได้รับ LINE POINTS แล้ว บริษัทมีสิทธิ์เรียกคืน LINE POINTS ตามจำนวนที่คุณได้รับจากออเดอร์ที่คุณทำการยกเลิกได้ทันที

 

7) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังคงมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม LINE POINTS BACK อยู่ หากท่านได้สั่งซื้อสินค้าและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขครบถ้วน (อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกกรม LINE POINTS BACK ได้ที่ ลิงก์โดยที่เงื่อนไขการแจก LINE POINTS และการจำกัดจำนวน LINE POINTS รวมสูงสุด ต่อ 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) ต่อเดือน จะถูกแยกออกจากกัน

 

8) หากคุณได้รับสินค้าเรียบร้อยและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับ LINE POINTS ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ลิงก์ พร้อมแนบหลักฐานเพื่อใช้ตรวจสอบ ดังนี้

 • เลขที่คำสั่งซื้อ (order number)
 • ภาพถ่ายจากหน้าจอ (screen capture) ที่แสดงถึงข้อมูลการรับ LINE POINTS ของออเดอร์นั้น ๆ

 

9) กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และเงื่อนไขของกิจกรรมเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

10) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไข กิจกรรม หรือของรางวัลใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

11) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ สำหรับการแจก LINE POINTS 3% จากบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด ทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องติดต่อสอบถามไปยังธนาคารกสิกรไทยโดยตรง

 

12) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำผิดเงื่อนไขการแจก LINE POINTS 3% จากบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด (สามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของธนาคารได้ตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดแจก LINE POINTS บน LINE SHOPPING ให้แก่ท่านทุกกรณี

 

13) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการผลิต จำหน่ายสินค้า คุณภาพสินค้า การบรรจุ การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในภายหลังทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากกระบวนการดังกล่าวจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือร้านค้าผู้ขายเอง

 

14) หากมีกรณีโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

 

15) หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้ LINE POINTS ในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ์ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืน LINE POINTS ทั้งหมดจากบัญชีของท่านที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ ระงับบัญชีของท่านในการรับ/ใช้ LINE POINTS จากกิจกรรม หรือ บริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

 

16) บริษัท จะมีการจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติการรับของรางวัล เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านในการรับของรางวัล เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากท่าน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ บริษัท อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนถึงวันที่31 สิงหาคม 2565 หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ ลิงก์

 

เงื่อนไขการได้รับและใช้ LINE POINTS

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ LINE POINTS จำนวน 4% ของมูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ จาก LINE SHOPPING ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จ (Payment Completed) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ LINE POINTS ทั้งหมด 2 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ (โดยแบ่งออกเป็น LINE POINTS จำนวน 3% จากบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด และ LINE POINTS จำนวน 4% จาก LINE SHOPPING)

 

2) เมื่อ LINE POINTS ถูกโอนเข้าบัญชีไลน์ของคุณแล้ว จะมีการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) เพื่อเป็นการยืนยันการรับ LINE POINTS

 

3) LINE POINTS ที่ได้รับมีมูลค่า 1 พอยท์ = 1 บาท สามารถนำไปซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง LINE STORE และการชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ทั้งออนไลน์และตามเคาน์เตอร์ต่าง ๆ

 

4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหาการได้รับหรือใช้งาน LINE POINTS ได้ที่ ลิงก์ 

 

5) นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในลิงก์

 •  

  สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย LINE POINTS  คลิก

  มาช้อปสินค้า เพื่อรับ LINE POINTS กันเลย  คลิก

  ทำอย่างไรถึงจะได้ LINE POINTS BACK  คลิก

  LINE POINTS ใช้ทำอะไรได้บ้าง  คลิก

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020