ซื้อสินค้าที่ LINE SHOPPING ด้วยบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด (LINE POINTS Credit Card) เพื่อรับ LINE POINTS สำหรับเดือนมิถุนายน 2564

LINE SHOPPING

28 Jun 2021

รายละเอียดและเงื่อนไขร่วมกิจกรรมรับ LINE POINTS

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการเข้าสู่ระบบไลน์ (Log-in) จากนั้นทำคำสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการจากหน้าหลัก (Homepage) ของ LINE SHOPPING ผ่านลิงก์ https://shop.line.me หรือ ช่องทางอื่น ๆ ของ LINE SHOPPING หรือ จากหน้าร้านค้าต่าง ๆ (Storefront) ของ LINE SHOPPING โดยตรง และชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ด้วยบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด (LINE POINTS Credit Card)

2) กิจกรรมนี้มีจำนวนพอยท์ทั้งหมด (สำหรับเฉพาะ LINE POINTS ที่แจกบน LINE SHOPPING) 1,200,000 พอยท์ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 00.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น.

3) จำนวน LINE POINTS ที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับมูลค่าของคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ในช่วงระยะเวลากิจกรรมนี้ (โดยคำนวณจากราคาสินค้าหลังหักส่วนลดต่าง ๆ) และวันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำคำสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น. หรือหากจำนวน LINE POINTS หมดก่อน (โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางบัญชีทางการ LINE SHOPPING [https://lin.ee/eUn3ArU] หาก LINE POINTS หมดก่อนระยะเวลากิจกรรม)

  • ต่อที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ LINE POINTS จำนวน 3% ของมูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ (จำนวน LINE POINTS ที่จะได้รับจะถูกคำนวณเป็นจำนวนเต็ม โดยปัดทศนิยมลงเสมอ) จากบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด ซึ่งธนาคารกสิกรไทยจะเป็นผู้แจกพอยท์ให้แก่ท่านภายในวันทำการถัดไป ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้ [https://uat.kasikornbank.com/th/personal/CreditCard/Pages/KBank-LINEPOINTS.aspx]

 

  • ต่อที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ LINE POINTS จำนวน 4% ของมูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ (จำนวน LINE POINTS ที่จะได้รับจะถูกคำนวณเป็นจำนวนเต็ม โดยปัดทศนิยมลงเสมอ) จาก LINE SHOPPING ซึ่งบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้แจกพอยท์ให้แก่ท่านภายใน 10 วันทำการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกิจกรรมนี้

รวมจำนวน LINE POINTS ทั้งสิ้น 7% ของมูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับจากกิจกรรมนี้

 

4) 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง และจำกัดจำนวน LINE POINTS รวมสูงสุด 1,000 พอยท์ ต่อ 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) (สำหรับเฉพาะ LINE POINTS ที่แจกบน LINE SHOPPING)

5) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับ LINE POINTS ทั้งหมด หากทำการยกเลิกออเดอร์นั้น ๆ หรือ ยกเลิกรายการสินค้าใดรายการหนึ่งในออเดอร์นั้น ๆ หรือ การสั่งซื้อสินค้าออเดอร์นั้นไม่สำเร็จ หรือ การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ หรือกระทำผิดกฎหมาย

6) ในกรณีที่จำนวน LINE POINTS ถูกใช้ครบตามจำนวนที่ระบุในข้อ 2) แล้ว และ/หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ LINE POINTS ครบจำนวนตามที่ระบุในข้อ 4) แล้ว คุณจะไม่ได้รับ LINE POINTS จาก LINE SHOPPING ในการสั่งซื้อสินค้าจากกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ หากคุณทำการยกเลิกออเดอร์ หรือยกเลิกรายการสินค้าใดในออเดอร์นั้น ๆ หลังจากที่ได้รับ LINE POINTS แล้ว บริษัทมีสิทธิ์เรียกคืน LINE POINTS ตามจำนวนที่คุณได้รับจากออเดอร์ที่คุณทำการยกเลิกได้ทันที

7) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังคงมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม LINE POINTS BACK อยู่ หากท่านได้สั่งซื้อสินค้าและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขครบถ้วน (อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกกรม LINE POINTS BACK ได้ที่ (https://shop.line.me/blog/articles/41/june-line-points-back) โดยที่เงื่อนไขการแจก LINE POINTS และการจำกัดจำนวน LINE POINTS รวมสูงสุด ต่อ 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) ต่อเดือน จะถูกแยกออกจากกัน

8) หากคุณได้รับสินค้าเรียบร้อยและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับ LINE POINTS ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ https://contact-cc.line.me/  พร้อมแนบหลักฐานเพื่อใช้ตรวจสอบ ดังนี้

  • เลขที่คำสั่งซื้อ (order number)
  • ภาพถ่ายจากหน้าจอ (screen capture) ที่แสดงถึงข้อมูลการรับ LINE POINTS ของออเดอร์นั้น ๆ

9) กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และเงื่อนไขของกิจกรรมเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

10) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไข กิจกรรม หรือของรางวัลใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ สำหรับการแจก LINE POINTS 3% จากบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด ทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องติดต่อสอบถามไปยังธนาคารกสิกรไทยโดยตรง

12) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำผิดเงื่อนไขการแจก LINE POINTS 3% จากบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด (สามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของธนาคารได้ตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้ (https://uat.kasikornbank.com/th/personal/CreditCard/Pages/KBank-LINEPOINTS.aspx) บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดแจก LINE POINTS บน LINE SHOPPING ให้แก่ท่านทุกกรณี

13) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการผลิต จำหน่ายสินค้า คุณภาพสินค้า การบรรจุ การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในภายหลังทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากกระบวนการดังกล่าวจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือร้านค้าผู้ขายเอง

14) หากมีกรณีโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

15) หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้ LINE POINTS ในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ์ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืน LINE POINTS ทั้งหมดจากบัญชีของท่านที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ ระงับบัญชีของท่านในการรับ/ใช้ LINE POINTS จากกิจกรรม หรือ บริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

16) บริษัท จะมีการจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติการรับของรางวัล เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านในการรับของรางวัล เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากท่าน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ บริษัท อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนถึงวันที่31 สิงหาคม 2565 หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

 

เงื่อนไขการได้รับและใช้ LINE POINTS

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ LINE POINTS จำนวน 4% ของมูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ จาก LINE SHOPPING ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จ (Payment Completed) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ LINE POINTS ทั้งหมด 2 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ (โดยแบ่งออกเป็น LINE POINTS จำนวน 3% จากบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด และ LINE POINTS จำนวน 4% จาก LINE SHOPPING)

2) เมื่อ LINE POINTS ถูกโอนเข้าบัญชีไลน์ของคุณแล้ว จะมีการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) เพื่อเป็นการยืนยันการรับ LINE POINTS

3) LINE POINTS ที่ได้รับมีมูลค่า 1 พอยท์ = 1 บาท สามารถนำไปซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง LINE STORE [https://store.line.me/home] และการชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ทั้งออนไลน์และตามเคาน์เตอร์ต่าง ๆ

4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหาการได้รับหรือใช้งาน LINE POINTS ได้ที่ https://contact-cc.line.me/ 

5) นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในลิงก์ https://terms2.line.me/pointclub_point_terms/sp/?lang=en.

 

สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย – LINE POINTS >> คลิก

มาช้อปสินค้า เพื่อรับ LINE POINTS กันเลย >> คลิก

ทำอย่างไรถึงจะได้ LINE POINTS BACK  >> คลิก

LINE POINTS ใช้ทำอะไรได้บ้าง >> คลิก

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020