ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) สำหรับกิจกรรม SEND GIFT By LINE SHOPPING ท้าเลิกแอบ

LINE SHOPPING

01 Feb 2023

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) สำหรับกิจกรรม SEND GIFT By LINE SHOPPING ท้าเลิกแอบ

 

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อน หรือ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

 

 

ชื่อกิจกรรม

SEND GIFT By LINE SHOPPING ท้าเลิกแอบ

 

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดกิจกรรม”) และบริหารกิจกรรมโดยบริษัท วายเอ็มดอท สตูดิโอ จำกัด

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดติดตาม (Follow) บัญชีทวิตเตอร์ของ LINE SHOPPING TH (@lineshoppingth)

 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรีทวีต (Retweet) โพสต์กิจกรรมครั้งนี้ จากนั้นให้โควตทวีต (Quote Tweet) บอกเล่าเรื่องราวในหัวข้อ “เรื่องแอบที่พีคที่สุด” โดยเป็นเรื่องราวที่แอบทำบางอย่าง หรือแอบมีความรู้สึกให้กับใครคนหนึ่งที่คุณไม่อยากจะต้องแอบอีกต่อไป

 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตั้งค่าบัญชีทวิตเตอร์ให้เป็นสาธารณะ (Public) ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

สิทธิประโยชน์

 1. บริษัทจะคัดเลือกเรื่องราวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่โควตทวีต (Quote Tweet) ที่ “ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด”จำนวน 1 ท่าน และเรื่องราวที่ “โดนใจคณะกรรมการ” จำนวน 10 ท่าน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลท่านละ 1 รางวัล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • เรื่องราวที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็น โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip4 มูลค่า 38,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • เรื่องราวที่โดนใจคณะกรรมการจะได้รับรางวัลเป็น กล้องฟิล์มพร้อมใช้ Simple Use รุ่นฟิล์มสี ISO400 มูลค่า 1,890 บาท จำนวนท่านละ 1 รางวัล รวมทั้งหมด 10 รางวัล

 

 

 1. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านช่องทางบัญชีทวิตเตอร์ของ LINE SHOPPING TH (@lineshoppingth) ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

 • 2.1) เมื่อประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลผ่านข้อความ (Direct Message) ของบัญชีทวิตเตอร์ของ LINE SHOPPING TH (@lineshoppingth) โดยใช้บัญชีทวิตเตอร์ที่ตรงกับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในการติดต่อ พร้อมกรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล และส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงข้อมูลประกอบการขอรับรางวัล ดังต่อไปนี้
  • 2.1.1) ภาพถ่ายจากหน้าจอ (Screen Capture) ของการเข้าร่วมกิจกรรม คือ
   • ภาพถ่ายหน้าจอของหน้าบัญชี (Profile) ทวิตเตอร์ของ LINE SHOPPING TH (@lineshoppingth) ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กดติดตาม (Follow)
   • ภาพถ่ายหน้าจอของหน้าบัญชี (Profile) ทวิตเตอร์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
   • ภาพถ่ายหน้าจอของการรีทวีต (Retweet) โพสต์ของกิจกรรมนี้
   • ภาพถ่ายหน้าจอของการโควตทวีต (Quote Tweet) ตามรายละเอียดที่กำหนดในเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 2.
  • 2.1.2) ข้อมูลประกอบการขอรับรางวัล คือ
   • ชื่อและนามสกุล
   • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
   • ที่อยู่ (สำหรับจัดส่งของรางวัล)
   • เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล)
   • อีเมล

 

 • 2.2) ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัล กรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ และส่งหลักฐานและข้อมูลประกอบการรับรางวัลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล
 • 2.3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip4 มูลค่า 38,900 บาท จำนวน 1 รางวัลนั้น จะต้องยืนยันตัวตนในเอกสารรับรองการรับรางวัล (Confirmation Letter) อีกครั้งหนึ่งก่อนจึงจะสามารถรับรางวัลได้
 • 2.4) บริษัท วายเอ็มดอท สตูดิโอ จำกัด จะเป็นผู้จัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.2) ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งของรางวัลได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น บริษัท วายเอ็มดอท สตูดิโอ จำกัด จะแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบก่อนถึงวันที่ครบกำหนดส่งของรางวัลไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และแจ้งกำหนดการที่จะส่งของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 

 1. บริษัทขอจำกัดสิทธิ์การได้รับรางวัลเป็น 1 บัญชีผู้ใช้งาน และ ชื่อ-นามสกุลของผู้ชนะรางวัล ต่อ 1 สิทธิ์การรับรางวัลเท่านั้น

 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าการได้รับของรางวัลในกิจกรรมนี้ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ตามประมวลรัษฎากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัท วายเอ็มดอท สตูดิโอ จำกัด จะเป็นผู้หักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวต่อกรมสรรพากร

 

 

 

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 3. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 4. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้
 5. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 10. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่บริษัทจัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว (เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์)​ ข้อมูลการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์) ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม) เอกสารส่วนตัว (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) (1) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (2) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน/คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม (4) เพื่อติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (5) เพื่อประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล/ผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม (6) เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์/ของรางวัล/ของสมนาคุณให้แก่ผู้ชนะรางวัล/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (7) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทฯ ตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ บริษัทในเครือและผู้รับจ้างของบริษัทฯ

  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่กิจกรรมสิ้นสุดลง หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms.line.me/line_genlctpp)

 11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp
 12. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ผ่านช่องทาง contact.line.me

 

 

 

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020