LINE POINTS BACK: ซื้อสินค้าจาก LINE SHOPPING เพื่อรับ LINE POINTS และโค้ดส่วนลด LINE MAN เดือนตุลาคม 2565

LINE SHOPPING

26 Sep 2022


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) สำหรับ LINE POINTS BACK

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อน หรือ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน ข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ชอปปิ้ง (LINE SHOPPING Terms of Service) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อกิจกรรม

LINE POINTS BACK: ซื้อสินค้าจาก LINE SHOPPING เพื่อรับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) สำหรับเดือนตุลาคม 2565

ระยะเวลากิจกรรม

1 ตุลาคม –  31 ตุลาคม  2565 

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดกิจกรรม”)

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสิทธิประโยชน์

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าสู่ระบบไลน์ (Log-in) จากนั้นทำคำสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการจากหน้าหลัก (Homepage) ของ LINE SHOPPING ผ่านลิงก์ https://shop.line.me หรือ ช่องทางอื่น ๆ ของ LINE SHOPPING  หรือ จากหน้าร้านค้าต่าง ๆ (Storefront) ของ LINE SHOPPING โดยตรง และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ทันที โดยจะต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสังเกตสัญลักษณ์ “POINTS BACK” จากร้านค้าบน LINE SHOPPING และ/หรือ สัญลักษณ์ “P” รวมทั้งแบนเนอร์ (Banner) เกี่ยวกับ LINE POINTS ที่หน้าร้านค้าโดยตรง โดยร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว คือ ร้านค้าที่เข้าร่วมในการแจกไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ในกิจกรรมนี้

ทั้งนี้ สำหรับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ POINTS BACK และ/หรือสัญลักษณ์ “P” รวมทั้งแบนเนอร์ (Banner) เกี่ยวกับ LINE POINTS ที่หน้าร้านค้าโดยตรง ได้แก่ ร้านที่มีการจำหน่ายบัตรกำนัล (Voucher) และ/หรือ บัตรเติมเงิน หรือบัตรอื่นใดที่มีลักษณะนำมาขายต่อ ซึ่งไม่ได้จำหน่ายจากร้านค้าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เว้นแต่ร้านค้านั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือตามที่บริษัทเห็นสมควร

3) จำนวน LINE POINTS ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ตามระยะเวลากิจกรรมข้างต้น เว้นแต่จำนวน LINE POINTS จะหมดก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ LINE POINTS จะถูกคำนวณจากราคาสินค้าหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว แต่ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า โดยเดือนนี้จะมีจำนวน LINE POINTS ทั้งสิ้น 5 ล้านพอยท์ มูลค่า 5 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาทั้งกิจกรรม โดยมีการแบ่งช่วงระยะเวลาดังนี้

 • วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 
 • วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565
 • วันที่ 5, 10, 11, 12, 16, 19, 26, 31 ตุลาคม 2565 (LINE POINTS x2)
ตัวอย่างหลักเกณฑ์การคำนวณ LINE POINTS
 • มูลค่าคำสั่งซื้อตั้งแต่ 500-1,199 บาท ต่อออเดอร์ มีสิทธิ์รับ LINE POINTS จำนวน 40 พอยท์ มูลค่า 40 บาท
 • มูลค่าคำสั่งซื้อตั้งแต่ 1,200-1,799 บาท ต่อออเดอร์ มีสิทธิ์รับ LINE POINTS จำนวน 100 พอยท์ มูลค่า 100 บาท
 • มูลค่าคำสั่งซื้อตั้งแต่ 1,800 บาท ต่อออเดอร์ขึ้นไป มีสิทธิ์รับ LINE POINTS จำนวน 150 พอยท์ มูลค่า 150 บาท

หมายเหตุ: จำกัดจำนวน LINE POINTS รวมสูงสุด 300 พอยท์ ต่อ 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) ต่อช่วงเวลา หรือ ในแต่ละวันที่ระบุไว้ข้างต้น                  

4) กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อสินค้าประเภททอง ทองรูปพรรณ ทองแท่ง หรือทองแผ่นหรือสินค้าจากร้านค้าอื่นที่ทางบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูง (สินค้าประเภทอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อ 3) บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ร้านค้าที่ขายสินค้าทองหรือร้านค้าที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าวจะถูกจำกัดสิทธิ์โควต้าในการแจกไลน์พอยท์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 2,000 พอยท์ต่อร้านค้าในแต่ละช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้นนี้

5) 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาในกิจกรรมเดือนตุลาคม 2565 นี้

6) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับ LINE POINTS ทั้งหมดหากยกเลิกออเดอร์นั้น ๆ หรือ ยกเลิกรายการสินค้าใดรายการหนึ่งในออเดอร์นั้น ๆ หรือ การสั่งซื้อสินค้าออเดอร์นั้นไม่สำเร็จ หรือ การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกเลิกออเดอร์ หรือยกเลิกรายการสินค้าใดในออเดอร์นั้น ๆ หลังจากที่ได้รับ LINE POINTS แล้ว บริษัทมีสิทธิ์เรียกคืน LINE POINTS ตามจำนวนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากออเดอร์ที่ยกเลิกทันที

7) ในกรณีที่จำนวนออเดอร์ หรือ ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ถูกใช้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 3), ข้อ 4) หรือข้อ 5) แล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือน (Notification) ก่อนการชำระเงิน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรับทราบก่อนชำระเงินว่าจะไม่ได้รับ LINE POINTS

8) การได้รับ LINE POINTS จากกิจกรรมนี้ มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับนำไปจำหน่ายต่อในทางการค้าแต่อย่างใด

9) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าการได้รับ LINE POINTS ดังกล่าวอาจถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ตามประมวลรัษฎากร และอาจอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และ/หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่ตรวจสอบและยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

10)  เงื่อนไขสำหรับร้านค้า: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชะลอการชำระเงินที่ร้านค้าได้รับจากลูกค้าในช่วงการตรวจสอบ หรือการระงับการให้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) แก่ลูกค้าของร้านค้าท่านเป็นการชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน และรวมไปถึงยึดเงินที่ร้านค้าได้รับจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าด้วยกลฉ้อฉล ทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งไลน์พอยท์ (LINE POINTS) โดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้ากันจริง เป็นจำนวนเงินตามความเสียหายที่บริษัทได้รับ โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำติดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

11) หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับสินค้าเรียบร้อยและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับ LINE POINTS ตามที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ https://contact-cc.line.me/ 

ภายในวันที่10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานเพื่อใช้ตรวจสอบ ดังนี้

 • เลขที่คำสั่งซื้อ (Order Number)
 • ภาพถ่ายจากหน้าจอ (Screen Capture) ที่แสดงถึงข้อมูลการรับ LINE POINTS ของออเดอร์นั้น ๆ

เงื่อนไขการใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS)

1. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อสินค้าสำเร็จ สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ได้ที่หน้า MY Points

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ชำระเงินสำเร็จในออเดอร์นั้น ๆ (Order Successful)

3. เมื่อไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ถูกโอนเข้าบัญชีไลน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะมีการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) เพื่อเป็นการยืนยันการรับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)

4. LINE POINTS จะมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับLINE POINTS ทั้งนี้ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้ LINE POINTS ดังกล่าวได้อีก

5. 1 LINE POINTS มีมูลค่า 1 บาท โดยสามารถนำไปซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง LINE STORE [https://store.line.me/home] และการชำระเงินผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ทั้งออนไลน์และตามเคาเตอร์ต่าง ๆ

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหาการได้รับหรือใช้งานไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ได้ที่ https://contact-cc.line.me/

7. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในลิงก์นี้ https://terms2.line.me/pointclub_point_terms/sp/?lang=en 

 

เงื่อนไขทั่วไป

1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

2. LINE POINTS ใช้สำหรับการแลกเป็นส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการที่เสนอขายบน LINE SHOPPING เท่านั้น โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

3. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มของ LINE

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว

5. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการผลิต จำหน่ายสินค้า คุณภาพสินค้า การบรรจุ การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในภายหลังทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากกระบวนการดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท

6. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)

7. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

12. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ท่าน LINE จะมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ เพย์ คอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

13. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไปLINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

14. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ผ่านช่องทาง https://contact.line.me/

มาช้อปสินค้า เพื่อรับ LINE POINTS กันเลย >> คลิก

รับ LINE POINTS รวม 6% ด้วย LINE POINTS เครดิตการ์ด >> คลิก

ทำอย่างไรถึงจะได้ LINE POINTS BACK  >> คลิก

LINE POINTS ใช้ทำอะไรได้บ้าง >> คลิก

FAQ 

Q. ทำไมกดซื้อ แต่ระบบขึ้นแจ้งว่าไลน์พอยท์หมดแล้ว
A. ตอนนี้มีผู้ซื้อจำนวนมาก ขอแนะนำให้ลูกค้ารีบซื้อตั้งแต่เที่ยงคืนและเที่ยงวัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ไลน์พอยท์จะหมดแล้ว แต่ทาง LINE SHOPPING ยังมีกิจกรรม LINE SHOPPING x LINE MAN โดยซื้อเพียง 500 บาท ได้โค้ดส่วนลดอาหารถึง 80 บาท ในวันที่ 5, 10, 11, 12, 19, 26 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) สำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING x LINE MAN ช้อปชิมใช้ is back! (October)

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ได้โดยปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อนหรือขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

1.ชื่อกิจกรรม

LINE SHOPPING x LINE MAN ช้อปชิมใช้ is back! (October) 

2. ระยะเวลากิจกรรม

โดยที่ระยะเวลาของกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 5 รอบ ดังต่อไปนี้

(1)     รอบที่ 1: วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 00:00 น. จนถึงเวลา 23:59 น.

(2)     รอบที่ 2: วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 00:00 น. จนถึงเวลา 23:59 น.

(3)     รอบที่ 3: วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 00:00 น. จนถึงเวลา 23:59 น.

(4)     รอบที่ 4: วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 00:00 น. จนถึงเวลา 23:59 น.

(5)     รอบที่ 5: วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 00:00 น. จนถึงเวลา 23:59 น.

(6)     รอบที่ 6: วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 00:00 น. จนถึงเวลา 23:59 น.

3.ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดกิจกรรม”) โดยบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการให้ของรางวัล

4.เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสิทธิประโยชน์

1.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการเข้าระบบไลน์ (Log-in) และ คลิกเลือกซื้อสินค้า ผ่านหน้าหลักของ LINE SHOPPING (Home Page) หรือสื่อต่าง ๆ ของ LINE SHOPPING อาทิ บัญชีทางการ LINE SHOPPING (LINE SHOPPING Official Account), หน้าเพจเฟซบุ๊ก LINE SHOPPING Thailand รวมทั้งแบนเนอร์ต่าง ๆ ของ LINE SHOPPING เท่านั้น

2.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการ (ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ “POINTS BACK” และ/หรือ สัญลักษณ์ “P” และ/หรือ สัญลักษณ์ “M”) ในหน้า รายละเอียดสินค้า (Product Description) และชำระเงินผ่านบริการ Rabbit LINE Pay เท่านั้น โดยห้ามผ่านหน้าแชท หรือ แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชัน อื่นใดก่อนการชำระเงินสำเร็จ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กดสั่ง ซื้อสินค้าผ่านบัญชี ทางการไลน์ (LINE Official Account) ของร้านค้าโดยตรง ที่เปิดใช้ระบบ MyShop จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้)

3.    การสั่งซื้อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นการสั่งซื้อที่มีการจัดส่งสำเร็จโดยไม่มีการยก เลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง อย่างไรก็ดี หากคำสั่งซื้อนั้น ๆ มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า ภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้โค้ดส่วนลด หรือเรียกคืนของโค้ดส่วนลดทันที (แล้วแต่กรณี)

4.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีคำสั่งซื้อระหว่างวันที่และเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • รอบที่ 1: วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 00:00 น. จนถึงเวลา 23:59 น.
 • รอบที่ 2: วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 00:00 น. จนถึงเวลา 23:59 น.
 • รอบที่ 3: วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 00:00 น. จนถึงเวลา 23:59 น.
 • รอบที่ 4: วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 00:00 น. จนถึงเวลา 23:59 น.
 • รอบที่ 5: วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 00:00 น. จนถึงเวลา 23:59 น.
 • รอบที่ 6: วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 00:00 น. จนถึงเวลา 23:59 น.

รวมถึงต้องทำการชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่และเวลาดังกล่าวในข้อ 4. (1) (2) (3) (4)   (5), (6) เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับโค้ดส่วนลด ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5. (สิทธิประโยชน์/การรับรางวัล) นี้

5.สิทธิประโยชน์/การรับรางวัล

1.    เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ครบถ้วนในข้อ 1- 4. (เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม) ข้างต้นนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับโค้ดส่วนลด ค่าอาหารในแอปพลิเคชันไลน์แมน (LINE MAN Application) ทั้งนี้ จำนวนเงิน สั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำจะถูกคำนวณจากราคาสินค้าหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว และไม่รวม ค่าขนส่งสินค้า โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

จำนวนเงินสั่งซื้อขั้นต่ำ มูลค่าโค้ดส่วนลดอาหาร จำนวน (ใบ) จำนวนรางวัลทั้งหมด (ใบ)
500 80 1 80,240

2.    ในการแจกโค้ดส่วนลด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 
2.1    จำกัดสิทธิ์ในการแจกโค้ดส่วนลดเพียง 20 โค้ด ต่อคน ต่อ 1 วัน 
2.2    โค้ดส่วนลดที่ได้รับสามารถใช้สั่งอาหารในแอปพลิเคชันไลน์แมน (LINE MAN Application) เท่านั้น และมีอายุการใช้งาน 30 วันหลังจากวันที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กดรับโค้ดส่วนลดดังกล่าว
2.3    โค้ดส่วนลดที่ได้รับมูลค่า 80 บาท จะสามารถใช้ได้ เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม สั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มขั้นต่ำ 100 บาท โดยไม่รวมค่าจัดส่งอาหาร
2.4    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสั่งอาหารโดยชำระเงินผ่านช่องทางแรบบิท-ไลน์เพย์ เท่านั้น (สามารถสังเกตร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ RLP)
2.5    โค้ดส่วนลดจะสามารถกดรับได้ถึงภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น. เท่านั้น ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้รางวัลที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในกิจกรรมนี้ ให้เป็นไปตามที่ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ LINE MAN Corporation Pte. (รวมเรียกว่า “LINE MAN”) เป็นผู้กำหนดแต่ เพียงผู้เดียว โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ของรางวัล หรือกำหนด เงื่อนไข การใช้ของรางวัลแต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมี ปัญหา เกี่ยวกับการใช้ของรางวัลโปรดติดต่อ LINE MAN โดยตรง ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวจะเป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE MAN ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms2.line.me/lineman_privacy_2?lang=th
2.6    ผู้ร่วมกิจกรรมที่สามารถทำตามกติกาได้ครบถ้วนก่อน จะมีสิทธิ์ได้รับ โค้ดส่วนลดก่อน บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์การให้โค้ดส่วนลด ตามลำดับการ สั่งซื้อสินค้า
 
3.    ผู้ที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดจะได้รับรหัสผ่านการส่งข้อความทางช่องทางบัญชีทางการ (LINE Official Account) ของ LINE SHOPPING (@lineshoppingth) โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการเพิ่มเพื่อนกับบัญชีทางการ (LINE Official Account) ก่อน จึงจะสามารถได้รับโค้ดส่วนลดได้ (โดยห้ามมิให้ผู้ได้รับสิทธิ์ยกเลิกคำสั่ง ‘การเพิ่มเพื่อน’ ในหน้าชำระเงินออก) ทั้งนี้ “รหัส” จะส่งเข้าไปแสดงผลในหน้าแชทของท่าน และท่านต้อง กดรับโค้ดส่วนลดดังกล่าว (หมายเหตุ: ระบบอาจมีความล่าช้าในการส่ง “รหัส” เข้าไปที่หน้าแชทของท่าน) จึงจะสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารใน LINE MAN ได้ ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเพื่อนกับบัญชีทางการของ LINE SHOPPING ตลอดระยะเวลาในกิจกรรมนี้ หรือจนกว่าท่านจะได้รับคูปองส่วนลด ครบถ้วน หากท่านบล็อกหรือกดลบบัญชีทางการ (LINE Official Account)  หรือยกเลิกคำสั่งการเพิ่มเพื่อนในหน้าชำระเงินออก หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้เกิดเหตุขัดข้อง โดยที่ไม่ได้เกิดจากระบบของ LINE SHOPPING ท่านจะไม่ได้รับโค้ดส่วนลดดังกล่าว และทางบริษัทขอไม่รับผิดชอบใน กรณีใด ๆ ก็ตาม 

อย่างไรก็ดี ท่านสามารถบล็อกหรือกดลบบัญชีทางการ LINE SHOPPING ได้ เมื่อท่านได้ใช้โค้ดส่วนลดหรือเมื่อกิจกรรมนี้สิ้นสุดแล้ว (แล้วแต่กรณี)

4.    ในกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสบปัญหาจากการได้รับโค้ดส่วนลดล่าช้า หรือไม่ได้รับโค้ดส่วนลด ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทาง https://contact-cc.line.me/th ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น. เท่านั้น มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่านในทุกกรณี

5.    โค้ดส่วนลดจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ และโค้ดส่วนลดที่ได้รับไม่สามารถ เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่น และการได้รับโค้ดส่วนลดค่าอาหารในแอปพลิเคชันไลน์แมน (LINE MAN Application) นี้ มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับนำไปจำหน่ายต่อในทางการค้าแต่อย่างใด

6.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าการได้รับโค้ดส่วนลดค่าอาหารในแอปพลิเคชันไลน์แมน (LINE MAN Application) ดังกล่าวอาจถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ตามประมวลรัษฎากร และอาจอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และ/หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่ตรวจสอบและยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

6.เงื่อนไขทั่วไป

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตาม ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสังเกตสัญลักษณ์ “POINTS BACK” และ/หรือ สัญลักษณ์ “P” และ/หรือ สัญลักษณ์​ “M” รวมทั้งแบนเนอร์ (Banner) เกี่ยวกับ LINE POINTS ที่หน้า LINE SHOPPING Home Page, Explore, Event Page, Collection Page และ Wallet tab โดยร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว คือ ร้านค้าที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้

ทั้งนี้ สำหรับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ POINTS BACK และ/หรือสัญลักษณ์ “P” และ/หรือสัญลักษณ์ “M” รวมทั้งแบนเนอร์ (Banner) เกี่ยวกับ LINE POINTS ที่หน้าร้านค้าโดยตรง หรือเป็นร้านค้าที่สามารถใช้ LINE POINTS ได้อย่างเดียวเท่านั้น ได้แก่ ร้านที่มีการจำหน่ายบัตรกำนัล (Voucher) และ/หรือ บัตรเติมเงิน หรือบัตรอื่นใดที่มีลักษณะนำมาขายต่อ ซึ่งไม่ได้จำหน่ายจาก ร้านค้าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง คือ ร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 2. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับ เนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 3. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัล อย่างอื่นได้
 4. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดย ไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำติดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 9. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณา การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผล ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
 10. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านอาจ ถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง ระยะเวลาการ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถ ศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp
 11. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ผ่านช่องทาง line.me

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020