รายละเอียดกิจกรรม [LINE SHOPPING] UNIVERSE OF ADVENTURES

LINE SHOPPING

15 Jul 2022

ลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมสะสมยอดซื้อรับ  Mickey Mouse  ทองคำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) สำหรับกิจกรรม [LINE SHOPPING] UNIVERSE OF ADVENTURES

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อน หรือ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อกิจกรรม [LINE SHOPPING] UNIVERSE OF ADVENTURES

ระยะเวลากิจกรรม 15 กรกฎาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565

ผู้จัดกิจกรรม กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดกิจกรรม”) โดยบริษัท ชาวาว่า จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการมอบของรางวัล ทั้งหมดภายใต้กิจกรรมนี้

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนผ่านลิงก์นี้ [คลิก]
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าสู่ระบบ LINE SHOPPING โดยชื่อบัญชีผู้ใช้งานต้องเป็นชื่อเดียวกันกับบัญชีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อสินค้าบน LINE SHOPPING ในร้านค้าซึ่งขายสินค้าของ Disney collection โดยจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่บนลิงก์นี้  ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
 4. การสั่งซื้อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นการสั่งซื้อที่มีการจัดส่งสำเร็จโดยไม่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง อย่างไรก็ดี หากคำสั่งซื้อนั้น ๆ มีการยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลหรือเรียกคืนของรางวัลทันที (แล้วแต่กรณี)
 5. บริษัทขอจำกัดสิทธิ์การได้รับรางวัลเป็น 1 บัญชีผู้ใช้งาน และ ชื่อ-นามสกุลของผู้ชนะรางวัล ต่อ 1 สิทธิ์การรับรางวัลเท่านั้น

สิทธิประโยชน์/การรับรางวัล

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นครบถ้วน และมียอดซื้อสินค้าสูงสุด 3 อันดับแรก (โดยคำนวณจากราคาสินค้าหลังหักส่วนลดต่าง ๆ ทั้งนี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า) จะได้รับมิกกี้เมาส์ทองคำ มูลค่ารางวัลละ 7,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 2. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ชนะอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทาง บัญชีทางการไลน์ช้อปปิ้ง (LINE SHOPPING Official Account)    ทั้งนี้บริษัทจะประกาศผู้ชนะรางวัลอย่างไม่เป็นทางการและขอสงวนสิทธิ์ติดต่อผู้ชนะรางวัลล่วงหน้าในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบของข้อความส่งหาผู้ชนะรางวัลผ่านช่องทางบัญชีทางการไลน์ช้อปปิ้ง (LINE SHOPPPING Official Account) รวมทั้งแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยจะต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อรับรางวัล ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบล็อกบัญชีทางการไลน์ช้อปปิ้ง (LINE SHOPPPING Official Account) เพราะอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถรับทราบผลในกิจกรรมนี้ได้ อันส่งผลให้ท่านเสียสิทธิ์ในการรับรางวัล ผู้ชนะรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง) หลังจากได้รับข้อความ ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ให้ถือว่าผู้ชนะรางวัลดังกล่าวสละสิทธิ์ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ประกาศและแจกรางวัลให้แก่ผู้ที่ยอดซื้อสินค้าสูงสุดในลำดับถัดไป หากผู้ชนะรางวัลในลำดับถัดไปไม่สามารถยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล
 3. พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุนี้ 

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 3. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 4. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้
 5. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำติดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 10. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE SHOPPING นี้

นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

 1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp
 2. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ผ่านช่องทาง line.me

 

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020