LINE SHOPPING ส่งฟรีตลอดเดือนกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ!

LINE SHOPPING

10 Mar 2022

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม Free Shipping ส่งฟรีตลอดเดือน (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อน หรือ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

1. ชื่อกิจกรรม :  Free Shipping ส่งฟรีตลอดเดือน

2. ระยะเวลากิจกรรม : 1 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2565

3. ผู้จัดกิจกรรม : กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “LINE”) 

4. เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์จัดส่งสินค้าฟรี เมื่อซื้อสินค้าผ่าน LINE SHOPPING ต่อร้านค้าที่ร่วมรายการและกำหนดโดยบริษัท ภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะอยู่ในหน้า Landing Page ตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้ “https://shop.line.me/event/FreeShipping2022”
 2. บริษัทอาจมีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละคำสั่งซื้อ (Order) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษาข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ
 3. ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการสินค้า หรือคืนสินค้าในภายหลังจากที่ใช้สิทธิประโยชน์จัดส่งสินค้าฟรีไปแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นใดได้
 4. เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์จัดส่งสินค้าฟรีเพิ่มเติมจะเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด เช่น การตัดรอบการจัดส่งสินค้า เงื่อนไขการชำระเงินเพื่อได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์การจัดส่งสินค้าฟรี หรือการชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับค่าบริการจัดส่งสินค้า
 5. ในกรณีที่พบปัญหาในการใช้สิทธิประโยชน์จัดส่งสินค้าฟรี โปรดแจ้งไปยังร้านค้าที่ทำการสั่งซื้อโดยตรง
 6. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ ใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อร้านค้า LINE SHOPPING โดยตรง

5. สิทธิประโยชน์/การรับรางวัล

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน จะมีสิทธิได้รับค่าบริการจัดส่งสินค้าฟรี
  2. สิทธิประโยชน์การจัดส่งสินค้าฟรีนี้ จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่การจัดส่งในพื้นที่ทั่วประเทศไทย ยกเว้นบางพื้นที่ที่ร้านค้าอาจคิดค่าบริการขนส่ง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่หน้าร้านของร้านค้านั้น ๆ)
  3. ขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์การจัดส่งสินค้าฟรี
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเลือกวิธีการขนส่งแบบ “ส่งฟรี” หรือคำที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เมื่ออยู่ในขั้นตอนการเลือกผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า
   2. เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชำระเงินเสร็จแล้ว ร้านค้าจะนำส่งหมายเลขติดตามพัสดุผ่านช่องทางบัญชีทางการไลน์ (LINE Official Account) ของ ร้านค้า เพื่อติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าต่อไป

6. เงื่อนไขทั่วไป

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE Shopping (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้ LINE Shopping (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 2. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 3. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 4. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 5. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 6. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 7. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากผู้จัดกิจกรรมให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 9. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้จัดกิจกรรมพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร ซึ่งหากผู้จัดกิจกรรมพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของผู้จัดกิจกรรมเอง ผู้จัดกิจกรรมจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำติดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สุด
 10. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE Shopping นี้  นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
 11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE Shopping นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp
 12. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ผ่านช่องทาง contact.line.me 

 

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020