ซื้อสินค้าที่ LINE SHOPPING ด้วยบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด (LINE POINTS Credit Card) เพื่อรับ LINE POINTS สำหรับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

LINE SHOPPING

27 Dec 2021

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) สำหรับกิจกรรม ซื้อสินค้าที่ LINE SHOPPING ด้วยบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อน หรือ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน ข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ชอปปิ้ง (LINE SHOPPING Terms of Service) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อกิจกรรม

ซื้อสินค้าที่ LINE SHOPPING ด้วยบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด (LINE POINTS Credit Card) เพื่อรับ LINE POINTS สำหรับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

ระยะเวลากิจกรรม

1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดกิจกรรม”)

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสิทธิประโยชน์

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าสู่ระบบไลน์ (Log-in) จากนั้นทำคำสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการจากหน้าหลัก (Homepage) ของ LINE SHOPPING ผ่านลิงก์ https://shop.line.me หรือ ช่องทางอื่น ๆ ของ LINE SHOPPING  หรือ จากหน้าร้านค้าต่าง ๆ (Storefront) ของ LINE SHOPPING โดยตรง และชำระเงินผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ทันที ด้วยบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด (LINE POINTS Credit Card)

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสังเกตสัญลักษณ์ “POINTS BACK” จากร้านค้าบน LINE SHOPPING และ/หรือ สัญลักษณ์ “P” รวมทั้งแบนเนอร์ (Banner) เกี่ยวกับ LINE POINTS ที่หน้าร้านค้าโดยตรง โดยร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว คือ ร้านค้าที่เข้าร่วมในการแจกไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ในกิจกรรมนี้

ทั้งนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ POINTS BACK และ/หรือสัญลักษณ์ “P” รวมทั้งแบนเนอร์ (Banner) เกี่ยวกับ LINE POINTS ที่หน้าร้านค้าโดยตรง ได้แก่ ร้านที่มีการจำหน่ายบัตรกำนัล (Voucher) และ/หรือ บัตรเติมเงิน (ยกเว้นร้าน TuesLIVE (https://shop.line.me/@tueslive), ร้านแซะแซ่บ (https://shop.line.me/@sabz), และร้านแจกแหลก (https://shop.line.me/@jaxlax)) หรือบัตรอื่นใดที่มีลักษณะนำมาขายต่อ ซึ่งไม่ได้จำหน่ายจากร้านค้าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง

3. จำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ในกิจกรรมนี้มีจำนวนทั้งหมด 2,000,000 พอยท์/เดือน (สำหรับเฉพาะ LINE POINTS ที่แจกบน LINE SHOPPING โดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด)

4. จำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ต่อเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565  เว้นแต่จำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จะหมดก่อนช่วงระยะเวลาดังกล่าว (โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางบัญชีทางการ LINE SHOPPING [คลิก!] หาก LINE POINTS หมดก่อนระยะเวลากิจกรรม) ทั้งนี้ ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จะถูกคำนวณจากราคาสินค้าหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

  • ต่อที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จำนวน 3% ของมูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ (จำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ที่จะได้รับจะถูกคำนวณเป็นจำนวนเต็ม โดยปัดทศนิยมลงเสมอ) จากบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด ซึ่งธนาคารกสิกรไทยจะเป็นผู้แจกพอยท์ให้แก่ท่านภายในวันทำการถัดไป โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้  [อ่านรายละเอียด]

 

  • ต่อที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จำนวน 4% ของมูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ (จำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ที่จะได้รับจะถูกคำนวณเป็นจำนวนเต็ม โดยปัดทศนิยมลงเสมอ) จาก LINE SHOPPING ซึ่งบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้แจกพอยท์ให้แก่ท่านภายใน 10 วันทำการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกิจกรรมนี้

รวมจำนวน LINE POINTS ทั้งสิ้น 7% ของมูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับจากกิจกรรมนี้

 

5. 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง และจำกัดจำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) รวมสูงสุด 1,000 พอยท์/เดือน ต่อ 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) ตลอดระยะเวลาในกิจกรรมเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 นี้

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมด หากยกเลิกออเดอร์นั้น ๆ หรือ ยกเลิกรายการสินค้าใดรายการหนึ่งในออเดอร์นั้น ๆ หรือ การสั่งซื้อสินค้าออเดอร์นั้นไม่สำเร็จ หรือ การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกเลิกออเดอร์ หรือยกเลิกรายการสินค้าใดในออเดอร์นั้น ๆ หลังจากที่ได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) แล้ว บริษัทมีสิทธิ์เรียกคืนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ตามจำนวนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากออเดอร์ที่ยกเลิกทันที

7. ในกรณีที่จำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ถูกใช้ครบตามจำนวนที่ระบุในข้อ 3) แล้ว และ/หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ครบจำนวนตามที่ระบุในข้อ 5) แล้ว คุณจะไม่ได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จาก LINE SHOPPING ในการสั่งซื้อสินค้าจากกิจกรรมนี้ )

8. ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังคงมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม LINE POINTS BACK อยู่ หากท่านได้สั่งซื้อสินค้าและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขครบถ้วน อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกกรม LINE POINTS BACK ได้ที่ (คลิก) โดยที่เงื่อนไขการแจกไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  และการจำกัดจำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) รวมสูงสุด ต่อ 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) ต่อเดือน จะถูกแยกออกจากกัน

9. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับสินค้าเรียบร้อยและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ตามที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ https://contact-cc.line.me/  พร้อมแนบหลักฐานเพื่อใช้ตรวจสอบ ดังนี้

  • เลขที่คำสั่งซื้อ (Order Number)
  • ภาพถ่ายจากหน้าจอ (Screen Capture) ที่แสดงถึงข้อมูลการรับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ของออเดอร์นั้น ๆ

10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ สำหรับการแจกไลน์พอยท์ (LINE POINTS) 3% จากบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด ทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องติดต่อสอบถามไปยังธนาคารกสิกรไทยโดยตรง

11. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำผิดเงื่อนไขการแจกไลน์พอยท์ (LINE POINTS) 3% จากบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด (สามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของธนาคารได้ตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้ (คลิก)) บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดแจก ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) บน LINE SHOPPING ให้แก่ท่านทุกกรณี

 

เงื่อนไขการใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS)

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จำนวน 4% ของมูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ จาก LINE SHOPPING ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มูลค่าคำสั่งซื้อสำเร็จ (Payment Completed) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมด 2 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ (โดยแบ่งออกเป็นไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จำนวน 3% จากบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด และไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จำนวน 4% จาก LINE SHOPPING)

2. เมื่อไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ถูกโอนเข้าบัญชีไลน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะมีการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) เพื่อเป็นการยืนยันการรับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)

3. 1 ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) มีมูลค่า 1 บาท โดยสามารถนำไปซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง LINE STORE [https://store.line.me/home] และการชำระเงินผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ทั้งออนไลน์และตามเคาเตอร์ต่าง ๆ

4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหาการได้รับหรือใช้งานไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ได้ที่ https://contact-cc.line.me/

5. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในลิงก์นี้ https://terms2.line.me/pointclub_point_terms/sp/?lang=en

 

เงื่อนไขทั่วไป

1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

2. LINE POINTS ใช้สำหรับการแลกเป็นส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการที่เสนอขายบน LINE SHOPPING เท่านั้น โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

3. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มของ LINE

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว

5. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการผลิต จำหน่ายสินค้า คุณภาพสินค้า การบรรจุ การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในภายหลังทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากกระบวนการดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท

6. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE SHOPPING (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)

7. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

12. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ท่าน LINE จะมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ เพย์ คอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

13. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

14. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ผ่านช่องทาง https://contact.line.me/

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้

 

เปิดตำรารับพอยท์ 7% ด้วยบัตร LINE POINTS เครดิตการ์ด คลิก

สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย LINE POINTS  คลิก

มาช้อปสินค้า เพื่อรับ LINE POINTS กันเลย  คลิก

ทำอย่างไรถึงจะได้ LINE POINTS BACK  คลิก

LINE POINTS ใช้ทำอะไรได้บ้าง  คลิก

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020