Year End Sale ช้อปฉลองโปรแรงส่งท้ายปี สินค้าไอทีแกดเจ็ต และของแต่งบ้าน 9-15 ธ.ค. 64 ลดแรงกว่า 50% พร้อมแจกคูปองสูงสุด 250.-

LINE SHOPPING

04 Dec 2021

Year End Sale ช้อปฉลองโปรแรงส่งท้ายปี สินค้าไอทีแกดเจ็ต และของแต่งบ้าน 9-15 ธ.ค. 64 ลดแรงกว่า 50% พร้อมแจกคูปองสูงสุด 250.-

คูปองสำหรับสินค้าหมวดหมู่ไอที แกดเจ็ต และของใช้ในบ้าน*
1. YES90 ลด 90.- เมื่อมียอดสั่งซื้อ ขั้นต่ำ 599.-
2. YES250 ลด 250.- เมื่อมียอดสั่งซื้อ ขั้นต่ำ 1599.-

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมแคมเปญเท่านั้น

รวมดีลสินค้าไอทีแกดเจ็ต และของแต่งบ้านสุดว้าว ลดแรงกว่า 90% 21:00-23.59 ทุกวันตลอดแคมเปญ

ปักหมุดรอ ที่นี่

พิเศษรับอีกต่อ! LINE POINTS BACK สำหรับเดือนธันวาคม 2564

พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร LINE POINTS Credit Card

ติดตามสินค้าน่าช้อป หรือโปรโมชั่นอื่นๆ แอดไลน์ @lineshoppingth 

รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้คูปอง

รายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคูปองส่วนลดสินค้า เมื่อซื้อสินค้าผ่าน LINE SHOPPING ต่อร้านค้าที่ร่วมรายการและกำหนดโดยบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ปรากฏคูปองส่วนลดสินค้าในหน้าร้านค้า
 2. บริษัทจำกัดสิทธิ์การใช้งานคูปองส่วนลด ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
 3. ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการสินค้าหรือคืนของในภายหลังจากที่ใช้คูปองส่วนลดไปแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถคืนคูปองส่วนลดได้
 4. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดอื่น ๆ เพิ่มเติมจะเป็นไปตามที่ร้านค้า LINE SHOPPING กำหนด
 5. ในกรณีที่พบปัญหาในการใช้งานคูปองส่วนลด โปรดแจ้งไปยังร้านค้าที่ทำการสั่งซื้อโดยตรง
 6. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ ใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อร้านค้า LINE SHOPPING โดยตรง

สิทธิประโยชน์

 1. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานคูปองส่วนลด เมื่อมียอดสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ ตลอดจนวันและเวลาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  คูปองสำหรับสินค้าหมวดหมู่ไอที แกดเจ็ต และของใช้ในบ้าน*
  1) YES90 ลด 90.- เมื่อมียอดสั่งซื้อ ขั้นต่ำ 599.-
  2) YES250 ลด 250.- เมื่อมียอดสั่งซื้อ ขั้นต่ำ 1599.-

   คูปองส่วนลดข้างต้น มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. - 15 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.

  2. คูปองส่วนลดข้างต้นมีข้อกำหนดเพิ่มเติมคือ
  2.1 ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัสคูปองส่วนลดด้วยตนเอง เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในขั้นตอนการชำระเงินสินค้า หรือ
  2.2 คูปองส่วนลดจะเข้าไปที่หน้าชำระเงินโดยอัตโนมัติตามการสั่งซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในขั้นตอนการชำระเงินสินค้า

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE Shopping (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้ LINE Shopping (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 2. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 3. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE Shopping (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)
 4. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 5. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 6. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 7. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากผู้จัดกิจกรรมให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 9. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้จัดกิจกรรมพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร ซึ่งหากผู้จัดกิจกรรมพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของผู้จัดกิจกรรมเอง ผู้จัดกิจกรรมจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำติดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สุด
 10. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE Shopping นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE Shopping นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE Shopping นี้ นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
 11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE Shopping นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp  
 12. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ผ่านช่องทาง contact.line.me

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020