ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้คูปองในแคมเปญ “LINE SHOPPING Fashion 11.11 Shopping Day"

LINE SHOPPING

09 Nov 2021

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) สำหรับ Subsidized Coupons

 

ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม LINE Shopping ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยก่อน หรือ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

 

1.      

ชื่อกิจกรรม

LINE SHOPPING Fashion 11.11 Shopping Day

2.      

ระยะเวลากิจกรรม

9 พฤศจิกายน 2564 – 11 พฤศจิกายน 2564

3.      

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “LINE”) และบริหารจัดการทั้งหมดโดย บริษัท พีซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (รวมเรียกว่า “ผู้จัดกิจกรรม”)

4.      

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1.          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคูปองส่วนลดสินค้า เมื่อซื้อสินค้าผ่าน LINE SHOPPING ต่อร้านค้าที่ร่วมรายการและกำหนดโดยบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ปรากฏคูปองส่วนลดสินค้าในหน้าร้านค้า

2.          บริษัทจำกัดสิทธิ์การใช้งานคูปองส่วนลด ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน

3.          ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการสินค้าหรือคืนของในภายหลังจากที่ใช้คูปองส่วนลดไปแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถคืนคูปองส่วนลดได้

4.          เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดอื่น ๆ เพิ่มเติมจะเป็นไปตามที่ร้านค้า LINE SHOPPING กำหนด

5.    ในกรณีที่พบปัญหาในการใช้งานคูปองส่วนลด โปรดแจ้งไปยังร้านค้าที่ทำการสั่งซื้อโดยตรง

6.          บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ ใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อร้านค้า LINE SHOPPING โดยตรง

5.      

สิทธิประโยชน์/การรับรางวัล

1.    ผู้ใช้งานสามารถใช้งานคูปองส่วนลด เมื่อมียอดสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ ตลอดจนวันและเวลาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 คูปองส่วนลดร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ

ลำดับ

รหัสคูปองส่วนลด

ประเภทสินค้า

จำนวนเงินสั่งซื้อขั้นต่ำ (บาท)

มูลค่าคูปองส่วนลด

(บาท)

จำนวนคูปอง

(ใบ)

อายุการใช้งาน

1

LSSPD111

Fashion

1,111

111

18,300

9 พฤศจิกายน 2564 – 11 พฤศจิกายน 2564

               

 

2.          คูปองส่วนลดข้างต้นมีข้อกำหนดเพิ่มเติมคือ

2.1  ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัสคูปองส่วนลดด้วยตนเอง เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในขั้นตอนการชำระเงินสินค้า หรือ

2.2  คูปองส่วนลดจะเข้าไปที่หน้าชำระเงินโดยอัตโนมัติตามการสั่งซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในขั้นตอนการชำระเงินสินค้า

6.      

เงื่อนไขทั่วไป

1.          เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE Shopping (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้ LINE Shopping (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)

2.          ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ซื้อที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว

3.    ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงกับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE Shopping (สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ)

4.          สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

5.          สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE

6.    ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น

7.    ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.          ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากผู้จัดกิจกรรมให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด

9.    ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้จัดกิจกรรมพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร ซึ่งหากผู้จัดกิจกรรมพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน โดยหากเป็นกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของผู้จัดกิจกรรมเอง ผู้จัดกิจกรรมจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำติดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สุด

10.     การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE Shopping นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE Shopping นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE Shopping นี้

นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

11.     การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE Shopping นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

12.     สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ผ่านช่องทาง contact.line.me

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลชื่อดัง

เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์ ให้คุณพี่ได้ช้อปและแชทกับแม่ค้าตัวจริง

© LINE Corporation 2020