default

TOEFL ITP Paper based Test และ Online สอบที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี

฿1,850
Variations
TOEFL ITP&Sessions, Date
default
toeflitpthailand
Description

ค่าสมัครสอบ TOEFL ITP ONLINE 1,900 บาท

ค่าสมัครสอบ TOEFL ITP Paper based Test 1,850 บาท

TOEFL ITP ONLINE ไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดในการสมัครได้ ***

ผู้เข้าสอบยอมรับเงื่อนไขของการยกเลิกการสอบโดยไม่สามารถคืนเงินค่าสอบได้ หากไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ในทุกกรณี

*** The test confirmation cannot be cancelled by the test takers, and the test fee is nonrefundable.

ศูนย์สอบ TOEFL ITP (Thailand) จัดสอบ TOEFL ITP Online และ TOEFL ITP Paper based Test ผ่านศูนย์สอบประจำภาคอีสานใต้


TOEFL ITP Online วันที่ 18 สิงหาคม, 28 สิงหาคม, 11 กันยายน , 25 กันยายน , 23 ตุลาคม, 13 พฤศจิกายน, 27 พฤศจิกายน, 11 ธันวาคม และ25 ธันวาคม

TOEFL ITP Paper based Test วันที่ 13 สิงหาคม, 28 สิงหาคม, 18 กันยายน, 16 ตุลาคม, 20 พฤศจิกายน และ 18 ธันวาคม


ภาคอีสานใต้ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี

โดยจัดสอบวันละ 3 รอบคือ

รอบเช้าเวลา 09:00-11.30 น.

รอบเที่ยง 12.00-14.30 น.

รอบบ่ายเวลา 15:00 -17.30 น.


ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลการสอบผ่านหน้าจอได้ทันทีหลังจากสอบเสร็จและใบรายงานผลคะแนน (Score Report) จะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับศูนย์สอบภายใน 7 วันทำการ


ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรอสอบ (Waiting List) และชำระเงิน 500 บาท ไว้แล้วสามารถเลือกวิธีการสอบได้ดังนี้


ชำระเงินเพิ่ม 1,400 บาทเพื่อเข้าสอบ TOEFL ITP Online ยังศูนย์ข้างต้น

ชำระเงินเพิ่ม 1,350 บาท เพื่อเข้าสอบ TOEFL ITP แบบ paper base ยังศูนย์สอบต่างๆ ทั่วประเทศ (สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่)

ขอเงินคืนเต็มจำนวน 500 บาท ซึ่งจะทำการคืนตามรอบปกติในวันที่ 1 มิถุนายน สอบถามเพิ่มเติมโทร 063-061-9000


ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ทำการชำระเงินภายใน 60 นาที ระบบจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้ เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์


1. การสมัครสอบ 1.1 ศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนสอบในทุกกรณี

1.2 เมื่อมีการยืนยันรอบสอบโดยระบบแล้ว จะไม่สารมารถยกเลิกการสอบได้ทุกกรณี

1.3 ผู้เข้าสอบต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปนับถึงวันที่สอบ

1.4 สอบได้สูงสุดวันละ 2 รอบ


2. การเปลี่ยนแปลงรอบสอบ

2.1 เมื่อสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถยกเลิกรอบสอบได้

2.2 หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรอบสอบทั้งที่ชำระเงินแล้วและยังไม่ชำระเงิน ให้ยกเลิก order อันเก่าแล้วสมัครใหม่

2.3 การชำระด้วยการโอนเงินภายในวันที่ 1-14 ระบบจะทำการคืนเต็มจำนวนในวันที่ 15

2.4 การชำระด้วยการโอนเงินภายในวันที่ 15-30 หรือ 31 ระบบจะทำการคืนเต็มจำนวนในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

2.5 การชำระด้วยวิธีการอื่น เช่นบัตรเครดิต บัตรเดบิต Rabiit Line Pay หรือ Line Point ระบบจะหักค่าธรรมเนียมประมาณ 4% (ขึ้นอยู่กับธนาคาร) และโอนเงินคืนโดยใช้เวลาประมาณ 7-45 วันทำการ ขึ้นอยู่กับชนิดของบัตรและธนาคาร

2.6 ศูนย์สอบสามารถเปลี่ยนแปลงรอบสอบ หรือยกเลิกการสอบได้ หากมีผู้สอบต่อรอบน้อยกว่า 10 คน โดยผู้เข้าสอบจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน หากผู้เข้าสอบไม่สามารถย้ายรอบสอบได้ ศูนย์สอบจะทำการคืนเงินให้ตามเงื่อนไขข้อ 2.3-2.5

2.7 หากมีความจำเป็นต้องเลื่อนสอบ ผู้สมัคร สามารถเลื่อนรอบสอบได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการเลื่อนสอบ ครั้งละ 200 บาทและต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสอบเดิม 7 วันทำการ โดยต้องทำการชำระค่าเลื่อนสอบ พร้อมการสมัครรอบใหม่ แล้วจึงจะยกเลิกรอบสอบเดิม การคืนเงินรอบสอบที่ถูกยกเลิก จะคืนเงินตามเงื่อนไขของศูนย์สอบฯ ในข้อ 2.3-2.5


3. การเข้าสอบ ศูนย์สอบไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าสอบ มีประวัติไข้ในวันสอบหรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว และมีประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย ผู้เข้าสอบไม่สามารถเข้าสอบหรือเลื่อนสอบได้ หากประสงค์จะสอบ ต้องทำการลงทะเบียนและชำระเงินใหม่


4. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

4.1 ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ต้องไม่หมดอายุก่อนวันสอบ) ศูนย์สอบ TOEFL ITP มีฟ้า ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบหากไม่มีบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริง

4.2 ผู้สอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาสอบ (สามารถเข้าห้องสอบได้ 20 นาทีก่อนเริ่มการสอบ)

4.3 กรณีที่ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่าเวลา 09.00 น. หรือ 13.00 น. จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ และไม่สามารถขอเงินค่าสอบคืนได้

4.4 ศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทรัพย์สินที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวมา

4.5 การแต่งกาย สามารถใส่ชุดลำลองที่สุภาพได้ (ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษาหรือเครื่องแบบ) ห้ามสวมกางเกงยีนส์ทุกชนิดทั้งขาดและไม่ขาด ต้องสวมรองเท้ารัดส้น หรือผ้าใบ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ 4.6 ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบสวมนาฬิกาข้อมือทุกชนิด สร้อยข้อมือ แหวนหรือเครื่องประดับข้อมือทุกชนิดเข้าห้องสอบ


5. การแจ้งผลสอบ ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลการสอบผ่านหน้าจอได้ทันทีหลังจากสอบเสร็จและใบรายงานผลคะแนน (Score Report) จะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับศูนย์สอบภายใน 7 วันทำการ หรือทันทีที่ศูนย์สอบ TOEFL ITP (Thiland) ได้รับผลจากสถาบันการศึกษานานาชาติ ใบคะแนน (Score Report) จะถูกจัดส่งให้ผู้เข้าสอบศูนย์ต่างจังหวัดประมาณ 7-10 วันทำการและจะแจ้งเลข EMS Tracking ทาง order นี้


*ผู้สมัครสอบและผู้เข้าสอบอนุญาตให้ ศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี (ประเทศไทย) โดย โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ PDPA และภาพถ่ายในการดำเนินการจัดสอบ และใช้ภาพถ่ายในห้องสอบเพื่อเป็นหลักฐานในการระบุที่นั่งสอบและเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562