Understanding ProcessMacro in 60 Minutes: Mediation Moderation Analysis Handbook [ebook version]
฿339฿390
Quantity/ 97 items available
1

An Image

Smart Research Thai

1.4K Friends

Go to shop


Description

         การวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลาง (ส่งผ่าน) และการวิเคราะห์ตัวแปรกำกับ (แทรก) เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นจากการวิเคราห์ผลระดับพื้นฐาน หากพิจารณาการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) จะเห็นภาพว่าเป็นการวิเคราะห์ว่าตัวแปรอิสระ มีผลต่อ ตัวแปรตามหรือไม่ ในขณะที่การวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลาง จะเข้ามาตอบคำถามที่ว่า ยังมีตัวแปรอื่นใดอีกหรือไม่ที่อยู่ตรงกลางระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม หรือมีตัวแปรใดอีกหรือไม่ที่มีอิทธิพลมาจากตัวแปรอิสระและยังส่งผลต่อไปยังตัวแปรตาม


         สำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรกำกับ จะให้คำตอบที่ลึกซึ้งในมิติที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามนั้น แท้จริงแล้วต้อง

อยู่ร่วมกับตัวแปรอื่นด้วยหรือไม่ หรือสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง


         คู่มือฉบับจึงเกิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้วิจัยทุกท่านได้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ไปวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยโปรแกรม PROcessMacro ที่เป็น plugins ในโปรแกรม SPSS ช่วยวิเคราะห์ โดยโปรแกรมนี้มีความสามารถในการวิเคราะห์ได้ถึง 74 โมเดล


คู่มือ Mediation-Moderation ฉบับนี้ ยังมีไฟล์เอกสารอื่นๆ ที่จะส่งมอบให้กับผู้อ่านทุกท่าน เช่น บทความเกี่ยวกับ Mediation บทความเกี่ยวกับ Moderation รวมถึงตัวอย่างงานวิจัยไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติม


นอกจากนี้ ยังมีไฟล์วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นตัวอย่างในคู่มือฉบับนี้ ไว้ให้ทำการศึกษาด้วยตนเอง และที่สำคัญ ยังมีวิดีโอตัวอย่างการคลิกจากโปรแกรม

ท่านจะได้รับหลังจากทำการสั่งซื้อสำเร็จและแจ้งยืนยันการซื้อกลับมา ทางเราจะส่งลิงก์เพื่อดาวน์โหลดให้กับผู้อ่านทุกท่านทันที

 

ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มศึกษากันได้เลยครับ


สามารถดูตัวอย่างบางส่วนได้ที่