Learning Basic Statistics in 180 Minutes Easy Statistics SPSS Handbook
฿339฿390
Quantity/ 100 items available
1

An Image

Smart Research Thai

1.4K Friends

Go to shop


Description

Learning Basic Statistics in 180 Minutes Easy Statistics SPSS Handbook // คู่มือสถิติพื้นฐานด้วย SPSS


เป็นคู่มือในรูปแบบของ Tutor กระชับ เข้าใจง่าย ใช้งานโปรแกรมได้เลย


eBook version 

จะให้ดาวน์โหลดทั้งเอกสาร pdf และไฟล์วิดีโอสอนการใช้ รวมถึงไฟล์ตัวอย่างฝึกทำ


**เตรียมลิงก์ดาวน์โหลดและพร้อมส่งภายใน 1 วัน**​


---

เนื้อหาภายในคู่มือมี 4session 19 topics + 8 Lab Practice

Session 1 ทบทวนพื้นฐานทางสถิติ

-สถิติกับการวิจัย

-ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง

-ระดับตัวแปร

-ความซับซ้อนของการวิเคราะห์ข้อมูล

-สมมติฐาน

-ระดับนัยสำคัญ


Session 2 ภาพรวมของโปรแกรม

-Variable view/ Data view

-การ Import data file

-การ recode

-การ compute data

-การวิเคราะห์สถิติตัวแปรเดียว ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

-การทดสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติความเบ้ ความโด่ง


Session 3 การวิเคราะห์สถิติสองตัวแปร

-การวิเคราะห์ Chi-square + Software Practice

-การวิเคราะห์ Correlation + Software Practice

-การวิเคราะห์ Independent Sample t-test + Software Practice

-การวิเคราะห์ One Way ANOVA + Software Practice

-การวิเคราะห์ Pair Sample t-test + Software Practice

-การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นด้วย Cronbach Alpha + Software Practice

***Software Practice จะเป็น VDO สอนการคลิกจากโปรแกรม***


Session 4 special Issue: Non-Parametric

-แนะนำเบื้องต้นสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ หรือ Non-Parametric

---

สอบถามเพิ่มเติม

โทร..086-555-5949

line: @smartresearchthai

fb: smartresearchthai