default
วารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 47.2 วิมายปุระ-พิมาย
฿150.00
This shop accepts LINE POINTS as payment (1 point = 1฿)
Quantity
/ 36 items available
1
default
Sarakadee Magazine
Description

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔)

วิมายปุระ-พิมาย

เมืองโบราณสำคัญแห่งลุ่มน้ำมูลในแอ่งโคราช

ที่มีปราสาทหินพิมายเป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนามหายาน

และกษัตริย์ผู้ครองพิมายที่ลงไปครองเมืองพระนคร

ได้นำความเชื่อนี้แพร่เข้าสู่เมืองพระนครและดินแดนรอบทะเลสาบเขมร

พิมายจึงอยู่ในฐานะเครือญาติและเป็นเมืองสำคัญที่ได้รับการพัฒนาเรื่อยมา...

ดังมีเรื่องราวหลากแง่มุมให้ค้นหาในวารสารฉบับนี้ อาทิ

พิมาย : นครรัฐสมัยลพบุรีในอีสานใต้

พิมายดำ : จากอนุทวีปอินเดียสู่การรับ ปรับ และส่งต่อไปยังท้องถิ่นอันห่างไกล

ตามรอยชื่อบ้านนามเมืองในตำนานปาจิต-อรพิม

การเดินทางและเครือข่ายเส้นทางการค้าริมลำน้ำมูล

ภาพลักษณ์ที่ข้ามผ่านห้วงเวลาของนายฮ้อยเมืองโคราช

คน (ขับ) เคลื่อนเมือง...จีนพิมาย

“พิพิธภัณฑ์บ้านส่วยใน” แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยภาคีอนุรักษ์พิมาย

ฯลฯ