1/7
default
default
default
default
default
default
default
เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรฯ
฿329 ฿480
Quantity
/ 110 items available
1
default
Sarakadee Magazine
Description

วัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของผู้เขียนในการเรียบเรียงพระประวัติของกรมหลวงชุมพรฯ ขึ้นอีกครั้งใน พ.ศ. นี้ คือ มุ่งถวายคืน ”ความเป็นมนุษย์” แด่กรมหลวงชุมพรฯ รวมถึงพยายามอธิบายการเปลี่ยนผ่านสู่สถานะ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ภายหลังสิ้นพระชนม์ . โดยจับข้อมูลที่เคยกระจัดกระจายมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน เพื่อพยายามทำความเข้าใจ “อดีต” ผ่านบริบททางสังคมและการเมือง อันเป็น “โลก” ที่ล้อมรอบกรมหลวงชุมพรฯ ตั้งแต่ระดับแวดวงพระบรมวงศานุวงศ์ เงื่อนไขของสังคมสยามจนถึงภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองระดับภูมิภาค เพื่อประกอบสร้างความหมายของพระประวัติให้แก่คนรุ่นปัจจุบัน