product-carousel-0

วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๔ เมืองแม่ต้าน ชุมชนการค้าแห่งลุ่มน้ำเมย

฿150

Accept credit / debit cards

Quantity
/ 63 items available
1
Sarakadee Magazine
Sarakadee Magazine
Description

ลำน้ำเมยที่กั้นพรมแดนไทย-พม่า

พบเมืองโบราณแม่ต้าน ที่หาใช่เมืองฉอด

แต่เป็นเมืองการค้าชายแดนที่ผู้คนยังคงทำสืบมาถึงปัจจุบัน

รู้จักวิถีวัฒนธรรมชายแดนผ่านบทความ...

    ๐ กะเหรี่ยงพรมแดนแม่น้ำเมยในโลกสมัยใหม่

    ๐ ท่าสองยาง-แม่ต้าน ชุมชนบนเส้นทางการค้าชายแดน

    ๐ วิถีโคข้ามแดน...ลำน้ำเมย ท่าสองยาง

    ๐ “กะลา” อคติทางศาสนา ความพยายามที่จะอยู่ร่วมกันที่แม่สะเรียง

และอีกหลายเรื่องราวในเล่ม