product-carousel-0

โครงการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

฿100

Accept credit / debit cards

Quantity
/ 99985 items available
1
Santisuk Foundation
Santisuk Foundation
Description

มูลนิธิสันติสุข ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของน้ำใจจากองค์กรสาธารณกุศล เพื่อให้การช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย และครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเด็กๆ ด้อยโอกาสในโครงการของมูลนิธิสันติสุข หรือ ครอบครัวผู้ประสบภัยในชุมชนแออัด ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มูลนิธิสันติสุข ยินดีอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อน โดยขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ ตามที่ท่านสะดวก เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถนำไปจัดเตรียมส่งมอบ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวที่ลำบากต่อไป