คู่มือการใช้ล่ามภาษามือ
฿100
Quantity/ 473 items available
1

An Image

DeafThai

6.7K Friends

Go to shop


Description

🤟หนังสือคู่มือที่จะช่วยแนะนำการติดต่อขอรับบริการล่ามภาษามือเบื้องต้น จัดทำโดยดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี 2566 ใช้ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

🤟คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือ มีประโยชน์สำหรับคนหูหนวก หูตึง ล่ามภาษามือ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานหลากหลายที่อาจได้ใช้บริการล่ามภาษามือในโอกาสต่าง ๆ

🤟มีตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการล่ามภาษามือ และตัวอย่างสัญญาการจ้างล่ามภาษามือ