product-carousel-0

Songkhla, October - December 2024

฿2,015
Variations
Date, Session
MEE FAH Test Center
MEE FAH Test Center
4.5K Friends 631 items sold

Secure payment

Description

สงขลา

สถานที่สอบ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า สงขลา


***ผู้เข้าสอบยอมรับเงื่อนไขของการยกเลิกการสอบโดยไม่สามารถคืนเงินค่าสอบได้ หากไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ในทุกกรณี

*** The test confirmation cannot be cancelled by the test takers, and the test fee is nonrefundable.


ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ทำการชำระเงินภายใน 60 นาที ระบบจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้ เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์


1. การสมัครสอบ

1.1 ศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนสอบในทุกกรณี

1.2 เมื่อมีการยืนยันรอบสอบโดยระบบแล้ว จะไม่สารมารถยกเลิกการสอบได้ทุกกรณี

1.3 ผู้เข้าสอบต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปนับถึงวันที่สอบ

1.4 สอบได้สูงสุดวันละ 2 รอบ

1.5 ห้ามมิให้ผู้สอบ ลงสอบวันติดกัน (สอบได้วันเว้นวัน)

1.6 เมื่อสอบครบ 15 ครั้ง ต้องเว้น 10 วัน ถึงจะสอบใหม่ได้

2. การเปลี่ยนแปลงรอบสอบ

2.1 เมื่อสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถยกเลิกรอบสอบได้

2.2 หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรอบสอบทั้งที่ชำระเงินแล้วและยังไม่ชำระเงิน ให้ยกเลิก order อันเก่าแล้วสมัครใหม่

2.3 การชำระด้วยการโอนเงินภายในวันที่ 1-14 ระบบจะทำการคืนเต็มจำนวนในวันที่ 15

2.4 การชำระด้วยการโอนเงินภายในวันที่ 15-30 หรือ 31 ระบบจะทำการคืนเต็มจำนวนในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

2.5 การชำระด้วยวิธีการอื่น เช่นบัตรเครดิต บัตรเดบิต Rabiit Line Pay หรือ Line Point ระบบจะหักค่าธรรมเนียมประมาณ 4% (ขึ้นอยู่กับธนาคาร) และโอนเงินคืนโดยใช้เวลาประมาณ 7-45 วันทำการ ขึ้นอยู่กับชนิดของบัตรและธนาคาร

2.6 ศูนย์สอบสามารถเปลี่ยนแปลงรอบสอบ หรือยกเลิกการสอบได้ หากมีผู้สอบต่อรอบน้อยกว่า 10 คน โดยผู้เข้าสอบจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน หากผู้เข้าสอบไม่สามารถย้ายรอบสอบได้ ศูนย์สอบจะทำการคืนเงินให้ตามเงื่อนไขข้อ 2.3-2.5

2.7 หากมีความจำเป็นต้องเลื่อนสอบ ผู้สมัคร สามารถเลื่อนรอบสอบได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการเลื่อนสอบ ครั้งละ 200 บาทและต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสอบเดิม 7 วันทำการ โดยต้องทำการชำระค่าเลื่อนสอบ พร้อมการสมัครรอบใหม่ แล้วจึงจะยกเลิกรอบสอบเดิม การคืนเงินรอบสอบที่ถูกยกเลิก จะคืนเงินตามเงื่อนไขของศูนย์สอบฯ ในข้อ 2.3-2.5


3. การเข้าสอบ

ศูนย์สอบไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าสอบ

มีประวัติไข้ในวันสอบหรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป

ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว และมีประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย

ผู้เข้าสอบไม่สามารถเข้าสอบหรือเลื่อนสอบได้ หากประสงค์จะสอบ ต้องทำการลงทะเบียนและชำระเงินใหม่


4. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

4.1 ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ต้องไม่หมดอายุก่อนวันสอบ) ศูนย์สอบ TOEFL ITP มีฟ้า ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบหากไม่มีบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริง

4.2 ผู้สอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาสอบ (สามารถเข้าห้องสอบได้ 20 นาทีก่อนเริ่มการสอบ)

4.3 กรณีที่ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาทีของเวลาสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ และไม่สามารถขอเงินค่าสอบคืนได้

4.4 ศูนย์สอบมีดินสอดำ 2B และยางลบให้ ผู้สมัครสอบไม่ต้องนำมา

4.5 ศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทรัพย์สินที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวมา

4.6 การแต่งกาย สามารถใส่ชุดลำลองที่สุภาพได้ (ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษาหรือเครื่องแบบ) ห้ามสวมกางเกงยีนส์ทุกชนิดทั้งขาดและไม่ขาด ต้องสวมรองเท้ารัดส้น หรือผ้าใบ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ

4.7 ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบสวมนาฬิกาข้อมือทุกชนิด สร้อยข้อมือ แหวนหรือเครื่องประดับข้อมือทุกชนิดเข้าห้องสอบ


5. การแจ้งผลสอบ

ผลสอบอย่างไม่เป็นทางการจะแจ้งทาง Line @meefah ภายใน 3-5 วันทำการ หรือทันทีที่ศูนย์สอบ TOEFL ITP มีฟ้าได้รับผลจากสถาบันการศึกษานานาชาติ ใบคะแนน (Score Report) จะถูกจัดส่งให้ผู้เข้าสอบศูนย์ต่างจังหวัดประมาณ 7-10 วันทำการและจะแจ้งเลข EMS Tracking ทาง order นี้


*ผู้สมัครสอบและผู้เข้าสอบอนุญาตให้ ศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี (ประเทศไทย) โดย โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ PDPA และภาพถ่ายในการดำเนินการจัดสอบ และใช้ภาพถ่ายในห้องสอบเพื่อเป็นหลักฐานในการระบุที่นั่งสอบและเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562