1/7
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3
product-carousel-4
product-carousel-5
product-carousel-6
Sorry, this shop is temporarily unavailable.

ทรายแมวมีสุขทรายจากเยื่อฟางข้าวและเหง้ามันสำปะหลัง

฿399 ฿499
Variations
6ลิตร
@petsmile
@petsmile
Description

ทรายแมวมีสุข เป็นทรายทีมีความสามารถในการดูดซับน้ำและกลิ่นได้มากกว่าปกติกว่า12เท่า สามารถใช้ได้นานกว่า2เดือร ผลิตจากฟางข้าว ตอมันสำปะหลังของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีขยะทางการเกษตรจำนวนมากที่ถูกเผาในที่โล่ง ทรายแมวมีสุขสามารถหยุดการเผาทำลายซึ่งทำให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ PM2.5 และลดการสร้างเม็ดทรายแมว มีครอกแมวที่เป็นอันตรายและย่อยยากซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยจำนวนประชากร หยุดเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของไทยเช่น ตอมันสำปะหลังและต้นฟางข้าว พบว่าภาคเหนือของประเทศไทยปลูกเป็นขั้นบันไดตามภูเขา ทำให้ยากต่อการใช้เครื่องจักรตัดต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเก็บเกี่ยว ถ้าจ้างคนงานให้เลิกจ้าง ชาวนาจะจ่ายค่าแรงค่อนข้างสูงและต้องเผาแทน ทรายแมวมีสุขเป็นโครงการให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการเผาไหม้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการซื้อขยะทางการเกษตรเหล่านี้

- สร้างงานและรายได้ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้าและส่งออกเพื่อนำรายได้กลับคืนสู่ประเทศ

จากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มันสำปะหลังมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกประเทศไทยเองเป็นประเทศที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก

ปัญหาที่เกิดจากการปลูกมันสำปะหลังคือเหง้าซึ่งเป็นของเสียทางการเกษตรที่มีมากถึง 5 ล้านตันต่อปี เกษตรทั่วไปเลือกที่จะกำจัดเหง้ามันสำปะหลังด้วยการเผาแบบเปิด สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 15 ล้านตันต่อปี

จึงเป็นที่มาของการแปรรูปเหง้ามันสำปะหลังให้เป็นถ่านกัมมันต์เพื่อลดการเผาแบบเปิดด้วยนวัตกรรมการเผาตัวเองโดยใช้สารเคมีและไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีสะอาดและสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายจนได้รับรางวัลที่สองจากโครงการ UNIDO จาก UN

- จากนั้นได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัทฝางไทย หน่วยงานกำกับดูแลฟางข้าวรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เพื่อลดการเผาฟางข้าวในที่โล่งของประเทศไทย จนกว่าจะได้รับรางวัลเมล็ดพืชสงวนจากรัฐบาลเยอรมนี

- ในแต่ละปี ประเทศไทยมีฟางข้าวจำนวน 29 ล้านตันที่ถูกเผาในที่โล่ง ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอน27 ล้านตัน เป็นแหล่งผลิตฟางข้าวด้วยเทคโนโลยีสะอาด เพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่และความยั่งยืนให้กับชุมชน

- หลังจากความสำเร็จครั้งแรกนี้ เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ของเราคือลดความยากจน 20,000 ครัวเรือน และลดคาร์บอนไดออกไซด์ 100,000 ตันภายในปี 2568

- ดังนั้นเราจึงได้ทำข้อตกลงเพิ่มเติมกับบริษัท PETSMILE ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงที่ยั่งยืน และผู้ชนะรางวัล Agriplus และรางวัล Demark

ทรายแมวมีสุขสามารถนำมาเป็นต้นแบบของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น พืช ตอมันสำปะหลัง ฟางข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น นอกจากการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนแล้วทรายแมวมีสุขสามารถนำมาเป็นต้นแบบของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น พืช ตอมันสำปะหลัง ฟางข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นนอกจากการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนแล้ว ยังสร้างความสุขให้กับแมวและเจ้าของแมวทั่วโลกอีกด้วย มีสุข(หรือเรา)มีโครงการที่จะขยายโอกาสสำหรับการชุมนุมที่ประสบปัญหาการเผาขยะทางการเกษตรจากทั่วโลกโดยการส่งต่อความรู้ในการหยุดการเผา, เพิ่มรายได้ชุมชนและคุณภาพชีวิต.